Muuttuvat arvot

Anita Rubin

Mahdollisuuksien kirjo

Elämme myöhäismodernia aikaa, joka poikkeaa tavallaan kaikista edeltävistä aikakausista ihmiskunnan historiassa: ajalliset mahdollisuutemme ovat kasvaneet lähes käsittämättömiin mittasuhteisiin. Kuhunkin toimintoon ja tehtävään käytettävissä oleva aika on itsessään yhä niukempi ja sitä myöten kalliimpi resurssi. Ajasta on tullut tuote, tavaraa, jota voidaan myydä ja ostaa. Nopeus – ennen muuta oleellisen tiedon valinnan, sisäistämisen ja käyttövalmiuden kehittämisen nopeus – on yksi tietoon perustuvan yhteiskunnan peruspilareista, kun reaaliaikainen tieto tapahtumista saavuttaa meidät yhä useammin. Olemme tietoisia siitä, että kykenemme tänään tekemään päätöksiä, joiden seuraamukset ilmenevät vasta satojen vuosien kuluttua tulevien sukupolvien siitä, päänvaivaksi. Toisaalta tiedämme myös sen, että päätöksemme vaikuttavat paikallisesti siten, että täällä tekemämme toimet voivat aiheuttaa ongelmia toisella puolella maailmaa. Ajallinen tai paikallinen etäisyys ei kuitenkaan poista vastuuta tuleville sukupolville tämän hetken päätöksenteossa.

Arvot ja elämänodotukset

Olemme matkalla kohti jotain uutta vakaata yhteiskunnallista ja taloudellista kehitystilaa, mutta vasta siis matkalla: emme ole vielä siellä, samoin kuin emme ole enää edellisessä vakaassa vaiheessakaan. Tämä välivaihe, murros, merkitsee uusien edellytysten ja mahdollisuuksien syntymistä päätöksentekijöille ja toimijoille. Murrosajalle ominaista on, että valinnan mahdollisuudet – monet mahdolliset tulevaisuudet – ovat lukuisammat ja samalla vaikeammat hahmottaa kuin ennen sitä ja sen jälkeen. Luotettavaa tietoa tulevasta kehityksestä ei enää saavutetakaan pelkästään aikasarjoilla, seuraamalla mennyttä kehitystä ja laskemalla tuleva kehityskulku sen perusteella. Asioiden monimutkaisuus kasvaa, kun eri tapahtumien ja seurausten yhteisvaikutukset muuttavatkin kehityskulkua ennakoimattomaan suuntaan. Maapalloistuminen, verkostoituminen, uudet innovaatiot, tiedon kulun kiihtyminen ja sen määrän eksponentiaalinen kasvu vaikuttavat tulevaan kehitykseen – emme voi mitenkään ottaa sellaisia asioita tulevaisuuden suunnittelussa huomioon, jotka eivät ole vielä tapahtuneet tai joita ei ole edes keksitty.

Tulevaisuudenkuvan merkitys päätöksenteossa

Otamme kantaa tulevaisuuteen koko ajan, joko tietoisesti tai tietämättämme: Tulevaisuudenkuvat ja käsitys tulevaisuudesta ohjaavat tämän hetken päätöksentekoa ja valintoja sekä yksilöntasolla että yhteiskunnassa. Toisaalta kerran todellisuudeksi tulevan tulevaisuuden laatu on riippuvainen niistä päätöksistä ja valinnoista, joita nyt teemme. Valintoja ei kuitenkaan tehdä yksimielisesti vaan ristiriitaisten tarpeiden, arvojen ja aikomusten vallitessa, jolloin nämä erilaisiin lähtökohtiin pohjautuvat valinnat joutuvat kilpailemaan keskenään murroksen tarjoamista edellytyksistä.

> Arvon määritelmä