Arvon määritelmä

Anita Rubin

Yksilön kannalta arvot voidaan käsittää symboleiksi, jotka määrittävät käyttäytymistä, valintoja ja arviointeja erilaisissa päätöksenteon ja toiminnan tilanteissa. Yhteiskunnan kannalta arvojen tehtävä on pitää yhteisö koossa pyrkimällä eliminoimaan järjestelmään kohdistuvat heilahdukset. Arvot perustuvat viime kädessä tarpeisiin ja motivoivat toimintaa ja päätöksiä. Voidaan ajatella, että ihmisillä on kyky liittää asioihin sellaisia laatuja kuin eettisesti hyvä/eettisesti paha, arvokas/arvoton, moraalisesti hyväksyttävä/moraalisesti ala-arvoinen. Niitä asioita, joihin tällaisia moraalisia arvostuksia voidaan liittää, von Wright kutsuu arvonkantajiksi. Arvot ovat näiden arvonkantajien rakenteellisia, käsitteellisiä attribuutteja.

Tämä arvottamisen kyky, attribuuttien antaminen, on myös jotain sellaista, jota voidaan kehittää, opettaa ja johon voidaan vaikuttaa. Tieto ei sinänsä muuta ihmisen arvoja, mutta uuden tiedon avulla ihminen laajentaa sitä aluetta, johon hän kokee päätöksiensä voivan vaikuttaa. Jokin päätös saattaa heikentää tulevaisuudessa olevia valinnanmahdollisuuksia, ja toisaalta se tuo uusia ulottuvuuksia päätöksentekoon.

> Arvojen muutos