Arvot ja itsensä toteuttaminen

Anita Rubin

Uhkat ja mahdollisuudet

Jos edellä kuvatut piirteet ovat toteutumassa samanaikaisesti, olemme tilanteessa, jossa sosiaalisen arvostuksen saaminen ja itsensä toteuttaminen keinolla millä hyvänsä ja hyvin lyhytjännitteisesti helposti muodostuu yksilötasolla toiminnan perusmotiiviksi. Saattaakin olla, että alttius lyhytjännitteiseen, narsistiseen halujen tyydyttämiseen kasvaa harkintaan perustuvien tarpeiden, pitkäjännitteisen elämänhallinnan ja suunnittelun kustannuksella. Jokaisen ihmisen edessä oleva välitön haaste tulevaisuudessa elämiselle on muutoksen hallinta ja kyky elää murroksessa. Muutoksen aiheuttamaa vieraantumista voidaan vähentää ja muutosta voidaan kuitenkin hallita kehittämällä kykyä pitkäjännitteisempään harkintaan, joka puolestaan edellyttää taitoa analysoida tilanteita ja hahmottaa kokonaisuuksia ja asioiden keskinäisiä vaikutussuhteita. Tällainen kehittämistyö muodostuu yhä merkittävämmäksi haasteeksi niin medialle kuin yhteiskunnan päätöksentekijöille ja kasvattajille.

Haasteita

Tulevaisuudenkuvat muodostuvat yhteiskunnassa yhteisten odotusten, toiveiden ja pelkojen pohjalle. Tiedotusvälineet ja koulutusjärjestelmä heijastavat eteenpäin omalta osaltaan näitä yhteiskunnassa vallitsevia kulttuurisia odotuksia. Voidaan kuitenkin ajatella, että sanomalehdet, televisio, radio, elokuvat ja kirjallisuus eivät ainoastaan heijasta ja välitä, vaan ne myös suurelta osin ovat mukana luomassa ja muovaamassa ajatuksia siitä, miltä tulevaisuus näyttää ja miltä sen haluttaisiin näyttävän. Sama dialektinen vaikutusmalli löytyy myös kasvatuksen ja koulutuksen strategioissa ja tavoitteiden asetteluissa.

Hyvä tulevaisuus on kuitenkin viime kädessä arvovalinta emmekä pääse siitä mihinkään, että Suomenkin muuttuessa yhä heterogeenisemmaksi ja tullessamme yhä enemmän tietoisiksi ja tekemisiin muiden kulttuurien, maailmankäsitysten ja arvojärjestelmien kanssa joudumme miettimään uudestaan, mitä tarkoitamme niin hyvinvointivaltio kuin yleisemminkin hyvällä ja tavoiteltavalla tulevaisuudella.

> Muuttuvat arvot -tekstin lähteet