Lähteet

Bjerstedt, Å.1992. Conceptions of Future Threats and Developments: Psychological Starting Points and Educational Possibilities. Kirjassa U. Svedin and B. Aniasson (toim.): Society and the Environment, Kluwer Academic Publishers, Netherlands, 1992, ss. 229-255.

Giddens, A. 1991, Modernity and Self-Identity. Self and Society in the Late Modern Age. Polity Press, Blackwell Publishers, Cambridge.

Godet, M. 2000, How to be rigorous with scenario planning. Foresight Vol. 2 No. 1, February, ss. 5-9.

Jouvenel, B. de 1967. The Art of Conjecture. Basic Books, Inc. Publishers, New York. English translation from the French by Nikita Lary.

Malaska, P., Kamppinen M. & Wilenius M. 1999. Tulevaisuudentutkimuksen tieto ja Futu-hanke. Kirjassa Pantzar, E. (toim.) Tiedosta ja tiedon tutkimuksesta. Tampereen yliopisto,   Tietoyhteiskunnan tutkimuskeskus, ss.175-190.

Mannermaa, Mika, 1991: Evolutionaarinen tulevaisuudentutkimus. Tulevaisuudentutkimuksen paradigmojen ja niiden metodologisten ominaisuuksien tarkastelua. Tulevaisuuden tutkimuksen seuran julkaisuja Acta Futura Fennica 2. VAPK-kustannus, Helsinki.

Masini, E. 1993. Why Futures Studies? Grey Seal, London.

Niiniluoto, I. 1998. Kuuluuko tulevaisuuteen vaikuttaminen tieteen laatuvaatimuksiin? FUTURA Vol. 17, Issue 4, ss. 7-10.

Niiniluoto, I 1999. Voidaanko tulevaisuudesta tietää? Tieteessä tapahtuu Vol. 17, Issue 1, ss. 5-9.

Popper, K. 1995. Arvauksia ja kumoamisia. Tieteellisen tiedon kasvu [Conjectures and Refutations, 1963, käänn. suom. Eero Eerola.] Tammer-Paino, Tampere.

Rubin, A. 2000. Growing up in Social Transition: In Search of a Late-modern Identity. Annales Universitatis Turkuensis, Series B, Tom. 234, Humaniora. Turun yliopisto, Turku 2000.

Vattimo, G. 1989. Läpinäkyvä yhteiskunta. (Finnish transl. By Jussi Vähämäki) Gaudeamus, Helsinki.