Kulttuurin tulevaisuutta rakennettiin tulevaisuusverstaissa

Kulttuuristrategioiden arvot, päämäärät ja toimintaideat on koottu tulevaisuusverstaissa. Jokaisen kunnan tai kuntaryhmän kulttuurin tulevaisuustyöryhmä kokoontui neljään tulevaisuusverstaaseen. Työtä ohjasivat Varsinais-Suomen taidetoimikunnassa ja Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa työskentelevät kulttuurin ja tulevaisuudentutkimuksen asiantuntijat.

Tulevaisuudentutkimuksessa yhtenä keskeisenä ajatuksena on tulevaisuuden proaktiivinen tekeminen. Tulevaisuus voi toteutua useammalla tavalla, ja meidän kaikkien nykyhetken valintamme vaikuttavat siihen, minkälaiseksi tulevaisuus muodostuu. Proaktiivisesti toimittaessa tulevaisuutta rakentavat arvot, valinnat ja teot nostetaan perusteineen näkyviin ja määrätietoisen toiminnan osiksi.

Tulevaisuuden rakentamisessa eritellään mahdollisia, todennäköisiä, toivottavia ja vältettäviä tulevaisuuksia. Toivottava tulevaisuus valitaan tavoitteeksi sen perustana olevien arvojen avulla ja tiivistetään visioksi. Kun visio on muodostettu, etsitään keinoja sen toteuttamiseksi.

Yksi proaktiivisista tulevaisuudentutkimuksen menetelmistä on tulevaisuusverstas, jossa ryhmä ihmisiä rakentaa yhdessä tulevaisuutta (Jungk & Müllert 1987). KULMA-hankkeessa tehtiin oma kulttuurin tulevaisuusverstaan sovellus, johon yhdistettiin kulttuurialan ja tulevaisuudentutkimuksen asiantuntemusta.

Tulevaisuusverstaiden kulku

KULMA-hankkeen kulttuurin tulevaisuusverstaissa:

  • Kartoitettiin paikkakunnan kulttuurin nykytilaa;
  • Ideoitiin tulevaisuutta koskevia toiveita;
  • Hahmotettiin paikkakunnan kulttuurista erilaisia vältettäviä ja toivottavia tulevaisuuksia skenaariotaulukon avulla;
  • Määritettiin tavoiteltava kulttuurin tulevaisuus ja tiivistettiin se vision avainsanoiksi;
  • Etsittiin vision toteuttamiskeinoja.

Verstastyöskentelyn periaatteet

Yhtenä keskeisenä periaatteena tulevaisuusverstaissa on kaikkien verstastyöhön osallistuvien yhdenvertaisuus ja työskentelyn avoimuus. Jokainen verstastyössä mukana oleva on vaikuttamassa yhteiseen tulevaisuuteen omilla ideoillaan ja arvoillaan. Ideointivaiheessa toisten esittämien ajatusten edelleen kehittäminen on oleellista. Joukolla saadaan ajatuksia vietyä pitemmälle kuin yksin, kun yksi heittää keskusteluun ideanpoikasen, toinen vie sitä eteenpäin ja kolmas muokkaa sitä edelleen oman kokemuksensa ja ajatustensa pohjalta.

Verstaissa haetaan myös tulevaisuuden rakentamisen painopisteitä. Tämä on mahdollista, kun työtä ohjaavat arvot saadaan yhdessä käsiteltyjen uhkien, mahdollisuuksien ja toiveiden kautta ilmaistuiksi. Löytyneiden painopisteiden avulla mahdottomiltakin tuntuvat ajatukset muuttuvat mahdollisemmiksi, kun havaitaan, että toiveiden toteuttamisen takana on suuremman joukon tahtoa. Vahvimmat yhteiset tavoitteet saadaan esille, kun nähdään, mihin työryhmän valinnat keskittyvät.

Iloa ja naurua

KULMA-hankkeen verstaissa käytiin vilkasta keskustelua ja nauraa osattiin paitsi hauskoille asioille, myös itselle. Kulttuurin kehittäminen otettiin työryhmissä tosissaan, vaikka oma rajallisuus ja hulvattomat ajatukset nähtiinkin usein huumorin kautta realistisesti. Kulttuurityön määrätietoisen, luovan ja rönsyävän luonteen mukaisesti kulttuuristrategioihin tulikin sekä tiukkoja strategisia linjauksia että villeinä rönsyäviä ideoita.

Varsinais-Suomen taidetoimikunnan ja Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen asiantuntijat kirjoittivat KULMA-hankkeen kulttuuristrategiat verstastyössä kerätyn aineiston pohjalta. Kunkin kunnan ja kuntaryhmän strategialuonnos lähetettiin kaikille paikkakunnan kulttuurin tulevaisuustyöryhmän jäsenille kommentoitavaksi. Kommenttien pohjalta strategiat kirjoitettiin valmiiksi.

>> Avoimilla strategioilla tavoitellaan yhteistyötä