Yhteistyötä ja innostusta kulttuurisesti kestävällä menetelmällä

KULMA-hankkeessa rakennettiin kunnan alueen kulttuurin tulevaisuutta laajasti osallistavalla tulevaisuusverstasmenetelmällä. Siinä kaikille työhön osallistuneille ihmisille annettiin aktiivinen rooli, jota kuitenkin tuli käyttää rakentavassa yhteistyössä muiden strategiaprosessiin osallistuneiden kanssa. Työssä tavoiteltiin kunnan alueella elävien ihmisten hyvinvoinnin ja luovan yhteistoiminnan kasvua kulttuurin keinoin.

Strategiatyötä ohjaavista arvoista keskusteltiin avoimesti ja niistä päätettiin yhdessä. Ne kirjattiin näkyviin hankkeen julkaistuihin kulttuuristrategioihin visioiden muodossa, jolloin ne ovat myös niiden käytettävissä ja arvioitavissa, jotka eivät itse strategiatyöhön päässeet osallistumaan.

KULMA ja kulttuurinen kestävyys

Metodologisesti KULMA-hanke siis toisaalta käytti hyväkseen, toisaalta edisti kulttuurisesti kestävässä kehityksessä oleellista uutta luovaa, yksilöistä lähtevää ja vuorovaikutteista kulttuurin perusprosessia. Siinä myös tuotettiin yhdessä, avoimesti ja työtä ohjaavat arvot ilmaisten sellaisia kulttuurisia konstruktioita, jotka katsottiin kullekin paikkakunnalle oleellisiksi kehittämisen välineiksi.

Kulttuurin välineellisen käytön mukanaan tuomat kulttuurisen kestävyyden erityisvaatimukset eivät hankkeen prosessissa eivätkä sen tuloksissa tulleet erityisesti esille. Kuitenkin tasa-arvoinen määrittelyvalta toteutui pitkälti jo hankkeessa käytetyn metodin kautta. Kulttuurisen kestävyyden suhdetta muihin kestävän kehityksen ulottuvuuksiin ei hankkeessa nostettu käsiteltävänä asiana esille.

Kulttuuriprojektin jatko

KULMA-hankkeen päätyttyä strategiat ovat varsinaissuomalaisten kulttuurivaikuttajien käsissä ja käytettävissä yhteistyön, hyvinvoinnin ja luovuuden kasvattamiseksi kulttuurityön avulla niin kuntien, seutukuntien kuin maakunnankin tasolla. Vielä ei ole mahdollista arvioida sitä, miten hanke todella vaikuttaa sekä varsinaissuomalaiseen kehitykseen yleensä että alueen kulttuuriin erityisesti. Innostus ja vilkas toiminta ovat kuitenkin näkyvissä eri puolilla, ja tulevaisuus lopulta näyttää minkälaista hedelmää se alueelle tuottaa.

> Alueellinen kulttuuristrategia -tekstin lähteet