Lähteet

Alueiden kehittämislaki 602/2002.

Anttonen, Marjut 1999. Etnopolitiikkaa Ruijassa. Suomalaislähtöisen väestön identiteetin politisoituminen 1990-luvulla. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 764. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Barth, Fredrik 1994. Manifestasjon of prosess. Oslo : Universitetsforlaget.

Bauman, Zygmunt 1999. Culture as Praxis. Trowbridge, Wiltshire : Sage Publications Ltd.

Béghain, Patrice 1998. Le Patrimoine: Culture et Lien Social. La Bibliothèque du Citoyen. Paris : Presse de Sciences Po.

Blake, Janet 2001. Developing a New Standard-setting Instrument for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage. Elements for consideration. Paris: UNESCO.

Boissevain, Jeremy 2000. Hidden rituals. Protecting culture from the tourist gaze. – Ton Dekker, John Helshoot & Carla Wijers (eds.) Roots & Rituals. The construction of ethnic identities. Amsterdam: Het Spinhuis.

Euroopan neuvosto 1998. Syrjästä esiin. Puheenvuoro kulttuurista ja kehityksestä Euroopassa. Eurooppa-työryhmän raportti Euroopan neuvostolle. Euroopan neuvosto ja taiteen keskustoimikunnan tutkimus- ja tiedotusyksikkö.

Gerholm, Lena 1994. The Concept of Culture in Ethnology. – Annick Sjögren & Lena Jansson  (eds.) Culture and Management in a Changing Europe. Botkyrka: Multicultural Centre & Stockholm: Institute of International Business.

Goody, Jack 1994. Culture and Its Boundaries: A European View. – Robert Borofsky (ed.) Assessing Cultural Anthropology. New York et al.: McGraw-Hill, Inc.

Helander, Niina & Kirveennummi, Anna & Merikanto, Maria & Rubin, Anita & Siivonen, Katriina 2005. Kulttuurin kulmakivet. Varsinaissuomalaisia kulttuuristrategioita. Tutu-julkaisuja 3/2005. Turku: Turun kauppakorkeakoulu, Tulevaisuuden tutkimuskeskus ja Varsinais-Suomen taidetoimikunta.

Himanen, Pekka 2004. Välittävä, kannustava ja luova Suomi. Katsaus tietoyhteiskuntamme syviin haasteisiin. Tulevaisuusvaliokunta, Teknologian arviointeja 18. Eduskunnan kanslian julkaisu 4/2004. Helsinki: Eduskunta, Tulevaisuusvaliokunta.

Häyrynen, Simo 2004. Kulttuuristen vaikutusten arviointi kulttuuripolitiikan toimenkuvana: lähtökohtia. Helsinki: Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore.

ICOMOS 1999. International Cultural Tourism Charter. Managing Tourism at Places of Heritage Significanc. http://www.international.icomos.org/charters/tourism_e.htm. Paris: International Council on Monuments and Cites (ICOMOS).

Jungk, Robert & Müllert, Norbert R. 1987. Tulevaisuusverstaat. Helsinki: Keskinäisen Sivistyksen Seura – Suomen Lataamo.

Kainulainen, Kimmo 2005. Kunta ja kulttuurin talous. Tulkintoja kulttuuripääoman ja festivaalien aluetaloudellisesta merkityksestä. Tampere: Tampere University Press.

Kangas, Anita 2002. Alueellisen taidepolitiikan syklit. – Taiteen mahdollisuuksista enemmän. Taide- ja taiteilijapoliittisen ohjelmaehdotuksen oheisjulkaisu. Helsinki: Opetusministeriö.

Karisto, Antti 1996. Invisible social policy: empowerment through cultural participation. – Kvartti 3B/1996. Helsinki: City of Helsinki, Information Management Centre.

Keesing, Roger M. 1994. Theories of Culture Revisited. – Robert Borofsky (ed.) Assessing Cultural Anthropology. New York et al.: McGraw-Hill, Inc.

Laki alueiden kehittämisestä 1135/1993.

Laki ympäristövaikutusten arvioinnista 468/1994.

Niemi-Iilahti, Anita 2003. Citizen Empowerment – a Challenge for Local Democracy in Finland. – Finnish Local Government Studies, vol 31. Tampere: The Finnish Association of Local Government Studies.

Nygren, Anja 1995. Forest, Power and Development. Costa Rican peasants in the changing environment. Helsinki: The Finnish Anthropological Society.

Opetusministeriö 2002. Taide on mahdollisuuksia. Ehdotus valtioneuvoston taide- ja taiteilijapoliittiseksi ohjelmaksi. Taide- ja taiteilijapoliittinen toimikunta TAO. Opetusministeriön julkaisuja 2002:13. Helsinki: Opetusministeriö.

Opetusministeriö 2003a. Valtioneuvoston periaatepäätös taide- ja taiteilijapolitiikasta. Opetusministeriön julkaisuja 2003:20. Helsinki: Opetusministeriö, Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osasto.

Opetusministeriö 2003b. Alueiden vahvuudeksi. Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan aluekehittämisen toimenpideohjelma – linjauksia ja painopisteitä vuosille 2003-2013. Opetusministeriön julkaisuja 2003:22. Helsinki: Opetusministeriö, Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osasto.

Opetusministeriö 2003c. Kulttuurimatkailu ja kestävä kehitys. Valtionhallinnon käynnistämän yhteistyön tuloksia Suomen ja Venäjän raja-alueella. Opetusministeriön julkaisuja 2003:26. Helsinki: Opetusministeriö, Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osasto.

Opetusministeriö 2005. Kolme puheenvuoroa luovuuden edistämisestä. Luovuusstrategian osatyöryhmien raportit. Opetusministeriön julkaisuja 2005:35. Helsinki: Opetusministeriö, Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osasto.

Petrisalo, Katriina 2001. Menneisyys matkakohteena. Kulttuuriantropologinen ja historiatieteellinen tutkimus perinnekulttuurin hyödyntämisestä matkailuteollisuudessa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 802. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Pirnes, Esa 2002. Taidepolitiikka muuttuvassa kulttuuripolitiikassa. – Taiteen mahdollisuuksista enemmän. Taide- ja taiteilijapoliittisen ohjelmaehdotuksen oheisjulkaisu. Helsinki: Opetusministeriö.

Ruotsala, Helena 1995. Lapplandsturismens Janusansikte. – Nord Nytt 59. København: NEFA-Norden / Københavns universitet.

Ruotsala, Helena1998. ”Vaatteeni kertokoon kenen kotoa ja mistä päin olen poissa”. Lapinpuvun sisältämät viestit käyttäjän näkökulmasta. – Sananjalka 40. Turku: Suomen Kielen Seura.

Sairinen, Rauno & Kohl, Johanna 2004. Sosiaalisten vaikutusten arviointi – tavoitteista konkreettiseen sisältöön. – Raimo Sairinen & Johanna Kohl (toim.) Ihminen ja ympäristön muutos. Sosiaalisten vaikutusten arvioinnin teoriaa ja käytäntöjä. Helsinki: Teknillinen korkeakoulu.

Siivonen, Katriina 2002a. Does European union leave room for local identities? Locality as a cultural semiotic process. – Ethnologia Scandinavica 32. Lund: Folklivsarkivet.

Siivonen, Katriina 2002b. Paikallisidentiteetit arjessa ja aluekehitystyössä. Varsinais- Suomen saaristo EU-aikana. – Synteesi 2. Helsinki: Suomen Semiotiikan Seura, Suomen Estetiikan Seura ja Suomen Taidekasvatuksen Tutkimusseura.

Siivonen, Katriina 2003. Mikä on kulttuurisesti kestävää? Kulttuuri arkisena vuorovaikutuksena ja matkailutuotteena. – Kulttuurintutkimus 20(2003):2. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, Nykykulttuurin tutkimuskeskus.

UNESCO 1972. Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage. http://whc.unesco.org/world_he.htm. Paris: UNESCO.

UNESCO 1989. Recommendation on the Safeguarding of Traditional Culture and Folklore. Paris: UNESCO.

UNESCO 1998. Moninaisuus luovuutemme lähteenä. Kulttuurin ja kehityksen maailmankomission raportti. UNESCO ja Yhdistyneet kansakunnat, Kulttuurin ja kehityksen maailmankomissio. Helsinki: Otava.

UNESCO 2003. Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage. http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001325/132540e.pdf. Paris: UNESCO.

Uusikylä, Kari 2002. Onko Suomessa sijaa luovuudelle? – Taiteen mahdollisuuksista enemmän. Taide- ja taiteilijapoliittisen ohjelmaehdotuksen oheisjulkaisu. Helsinki: Opetusministeriö.

Valtioneuvoston kanslia 2003. Pääministeri Matti Vanhasen hallituksen ohjelma 24.6.2003. Helsinki: Valtioneuvosto.

Varsinais-Suomen liitto 2001. Maakuntasuunnitelma 2020. Turku: Varsinais-Suomen liitto.

Varsinais-Suomen liitto 2005a. Maakuntasuunnitelma 2025. Turku: Varsinais-Suomen liitto.

Varsinais-Suomen liitto 2005b. Maakuntaohjelma 2005-2008. Turku: Varsinais-Suomen liitto.

Vayda, Andrew P. 1994. Actions, Variations, and Change: The Emerging Anti-Essentialist View in Anthropology. – Robert Borofsky (ed.) Assessing Cultural Anthropology. New York et al.: McGraw-Hill, Inc.

Wilenius, Markku 2004. Luovaan talouteen. Kulttuuriosaaminen tulevaisuuden voimavarana. Helsinki: Edita.