Tulevaisuudentutkimus tutuksi – Perusteita ja menetelmiä (2022)

Osassa artikkeleista on mukana lisämateriaalia opintojen tueksi. Löydät nämä materiaalit kunkin artikkelin yhteydestä.

Yksittäisiin artikkeleihin viittaaminen (esimerkki):

Siivonen, Katriina (2022) Tulevaisuusperintö kulttuurisen kestävyysmurroksen välineenä. Teoksessa Aalto, Hanna-Kaisa – Heikkilä, Katariina – Keski-Pukkila, Pasi – Mäki, Maija & Pöllänen, Markus (toim.) (2022) Tulevaisuudentutkimus tutuksi – Perusteita ja menetelmiä. Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemian julkaisuja 1/2022, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto, 481 s, https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-249-563-1. Julkaistu myös verkossa: https://tututopi.files.wordpress.com/2022/03/tva-1-2022-siivonen.pdf.


Lataa koko kirja pdf-muodossa:

Tulevaisuudentutkimus tutuksi – Perusteita ja menetelmiä (pdf, 15.7 mb)


Lataa yksittäisiä artikkeleita:

Alkusanat

Johdanto
Toimituskunta: Hanna-Kaisa Aalto, Katariina Heikkilä, Pasi Keski-Pukkila, Maija Mäki & Markus Pöllänen


OSA I  LÄHTÖKOHTIA TULEVAISUUDENTUTKIMUKSEEN

Tulevaisuuksientutkimuksen filosofiset perusteet
Osmo Kuusi & Veli Virmajoki

Kuinka ajatella pitkälle ja leveälle? – transformatiivisen tulevaisuudentutkimuksen idea, haasteet ja mahdollisuudet
Markku Wilenius

Tulevaisuudentutkimuksen vaiheita ja suuntauksia 1900- ja 2000-luvuilla
Katariina Heikkilä & Maija Mäki


OSA II  TULEVAISUUDENTUTKIMUKSEN MENETELMIÄ

Systeemiajattelu ja toimintaympäristön tarkastelu

Systeemiajattelu – erottamaton osa tulevaisuudentutkimusta
Reima Suomi

Päätöksentekotilanteet ja sosiaalinen systeemiteoria ennakointitoiminnassa ja tulevaisuudentutkimuksessa
Jari Kaivo-oja & Teemu Santonen

Toimintaympäristön analyysi: PESTE ja sen variaatiot
Mikko Dufva

Tulevaisuuskartta tulevaisuuksientutkimuksen kokoavana viitekehyksenä
Osmo Kuusi & Tero Villman

Evidenssipohjaiset menetelmät

Trendiekstrapolointi ja S-käyräanalyysi
Markus Pöllänen, Riku Viri & Heikki Liimatainen

Kestävän kehityksen kvantitatiiviset arviointimenetelmät tulevaisuudentutkimuksessa
Jarmo Vehmas & Jyrki Luukkanen

Kausaalinen päättely ja BAYES-verkot ennakoinnin apuvälineenä
Marko Ahvenainen & Nina Janasik

Delfoi

Tulevaisuuksia ennakoiva Delfoi-menetelmä
Hannu Linturi & Osmo Kuusi

Delfoi-menetelmä käytännössä: Fyysisen aktiivisuuden tulevaisuus 2030
Katariina Kiviluoto

Joukkoistamis-Delfoi: ennakointimenetelmä asiantuntijoiden ja suuren yleisön väliseen yhteistyöhön
Teemu Santonen & Jari Kaivo-oja

Tulevaisuusverstaat

Monimuotoinen tulevaisuusverstas
Riikka Armanto, Ville Lauttamäki & Katriina Siivonen

Tulevaisuusklinikka – vuorovaikutteisen ja innovatiivisen tulevaisuustyöskentelyn dynamo
Sirkka Heinonen

Tulevaisuustaajuus-työpaja: haasta, kuvittele ja toimi
Mikko Dufva

Tulevaisuusperintöverstas kestävän tulevaisuuden edistäjänä
Katriina Siivonen, Pauliina Latvala-Harvilahti, Noora Vähäkari, Leena Paaskoski & Päivi Pelli

Muita asiantuntija- ja vuorovaikutusmenetelmiä

Yhteistoiminnallinen ennakointi: sosiaalisten rakenteiden analysointi ja merkitys yhteisen tulevaisuuden luomisessa
Leena Jokinen

Edelläkävijäanalyysi – sovelluksia aurinkoenergiastartupien, journalismin ja vastuullisten yritysten aloilta
Sirkka Heinonen, Joni Karjalainen, Sofi Kurki & Juho Ruotsalainen

Causal Layered Analysis (CLA) eli kriittinen kerrosanalyysi
Hanna-Kaisa Aalto 

Mahdolliset tulevaisuudet ja skenaariot

Tulevaisuuskuvat: merkitykset, roolit ja käyttötavat tulevaisuudentutkimuksessa
Marileena Mäkelä, Joni Karjalainen & Marjukka Parkkinen

Skenaarioiden rakentaminen tulevaisuustaulukkomenetelmällä
Risto Lätti, Maria Malho, Christopher Rowley & Oona Frilander
Lisämateriaalia opintoihin: Työpohjat skenaarioiden rakentamiseen

Kvantitatiiviset forecasting- ja backcasting-skenaariot
Jarmo Vehmas

Luova tulevaisuustila ja transmediaalinen tulevaisuudentutkimus
Sirkka Heinonen & Sofi Kurki

Ennakointityö ja tiekartat

Ennakointi – tulevaisuuksiin varautumisen ja virittäytymisen näkökulma
Hanna-Kaisa Aalto

Innovaatiotoiminnan ja palvelumuotoilun osallistavat menetelmät strategisen ennakoinnin tukena
Tuula Jäppinen

Tiekartat tulevaisuudentutkimuksessa ja ennakoinnissa
Toni Ahlqvist

Tulevaisuustietoisuus ja -oppiminen

Tulevaisuustietoisuus ja tulevaisuuslukutaito – kuinka kohtaamme, kuvittelemme ja käytämme tulevaisuutta?
Sanna Ahvenharju & Laura Pouru-Mikkola

Tulevaisuustaidot ja tulevaisuusoppiminen
Johanna Ollila & Teppo Hujala

Tulevaisuusohjaus: välineitä tulevaisuusajattelun ja -taitojen kehittämiseen
Johanna Ollila, Sari Miettinen & Leena Jokinen


OSA III  TULEVAISUUDENTUTKIMUKSEN TULEVAISUUS

Tulevaisuudentutkimuksella on annettavaa kansallisen ennakoinnin kehittämiseen
Laura Pouru-Mikkola

Tieteen tulevaisuuksien ennakointi
Veli Virmajoki

Tulevaisuusperintö kulttuurisen kestävyysmurroksen välineenä
Katriina Siivonen

Tulevaisuuksien tekeminen kuuluu kaikille!
Joni Karjalainen

Rohkeaa ja rajoja ylittävää? Katsaus tulevaisuudentutkimuksen tulevaisuuden näkymiin ja tulevaisuudentutkimuksen opetuksen suuntaviivoihin lähitulevaisuudessa
Maija Mäki


Kirjoittajat

Asiasanahakemisto


ISBN 978-952-249-562-4 (sid.)
ISBN 978-952-249-563-1 (pdf)
ISSN 1798-5498
Grano, Turku, 2022

Julkaisija:

Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemia
Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto