Aikakäsitys ja tulevaisuudenkuvat

Suomenkieliset tekstit:

Blinnikka, M-L. 1982. Ihmisen aikaperspektiivi ja tulevaisuudenkuva. Kirjallisuuskatsaus. Turun yliopisto, Psykologian tutkimuksia 27.

Heinonen, S. 1990. Aika ja tulevaisuus Senecan tuotannossa. Tulevaisuuden tutkimuksen seuran julkaisusarja Acta Futura Fennica No. 1, VAPK Helsinki,

Hirsjärvi, I. & Hirsjärvi S. 1986. Kasvatuksen tulevaisuudenkuvat tieteiskirjallisuudessa . Kasvatustieteiden tutkimuslaitoksen tutkimuksia sarja B, Teoria ja käytäntö 2, Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä.

Rubin, A. 1997. Muuttuva maailma – muuttuva nuoruus. Julkaisussa Paavola, A. (toim.) Minulla on aikaa. Näkökulmia lasten ja nuorten tulevaisuuteen. Lastensuojelun Keskusliitto, Esa Print, Lahti, ss. 50-65.

Englanninkieliset ja muut tekstit:

Bjerstedt, Å. 1982. Framtidsberedskap som utbildningsmål: en projektöversikt. Notiser om framtidsperspektiv. Pedagogisk-psykologiska institutionen, Lärarhögskolan i Malmö-Lunds universitetet, nr. 425, Malmö.

Boulding, E. & . Boulding K. S. 1995. The Future. Images and Processes. Sage Publications, Thousand Oaks, London, New Delhi.

Kamppinen, M. 2000. The transformation of time in the information society. Foresight, Vol. 02, no 02, Apr. 00. ss.159-162.

Polak, F. 1973. The Image of the Future. Elsevier Scientific Publishing Company, Amsterdam. Lyhentäen kääntänyt E. Boulding.