Arvot, ihmiskuva, ihmissuhdetaidot

Suomenkieliset tekstit:

Mäyrä, I. 1994. Koneihminen – Kone vai ihminen? Koneet ovat osa alitajuntaamme. Kulttuuritutkimus   11:2, ss. 3-12.

Niiniluoto, I. 1988. Äly, tunne, tahto ja tekoäly. Futura   1/1988, ss. 22-27, 45.

Niiniluoto, I. 1994. Sivistys ja arvot. Kirjassa Lehtisalo, L. (toim.). Sivistys 2017. Areena, WSOY, Jyväskylä, pp. 45-66.

Puohiniemi, Martti (1993): Suomalaisten arvot ja tulevaisuus. Analyysi väestön ja vaikuttajien näkemyksistä. Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle pitkän aikavälin tulevaisuudesta. Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 1993/5, Tilastokeskus tutkimuksia 202, Helsinki.

Räikkä, J. 1994. Muuttuvat arvot. Kirjassa Pitkänen, P. (toim.) Katse kohti tulevaa. Tulevaisuuskasvatuksen suuntaviivoja. Painatuskeskus Oy, Helsinki, ss. 15-30.

Levonmäki, I. 1998. Arvojen moninaisuus tietoyhteiskunnassa. SITRA 178, Helsinki.

Rubin, A. 1997. Arvot ja murros. Kirjassa Huopainen R.  (toim.) Tulevaisuuden museossa. Museoviraston julkaisuja, Cosmoprint, Helsinki 1997, ss. 9-19.

Kaivo-oja, J., Kuusi, O. & Koski, J. T. 1997. Sivistyksen tulevaisuusbarometri 1997. Tietoyhteiskunta ja elinikäinen oppiminen tulevaisuuden haasteina. Opetusministeriö, julkaisuja 25. Helsinki.

Keskinen, A. 1999. Towards User Empowerment. On Development of Utilisation of Information and Communications Technology in Decision Making of Administrations. Väitöskirja. Studia Politica Tamperensis No. 6, Tampereen yliopisto, Tampere.

Taylor, Ch. 1995. Autenttisuuden etiikka. Gaudeamus, Helsinki.

Malaska, P. & Salminen, L.-M. 1994. Työ ja murros. Opetusministeriön suunnittelusihteeristön keskustelumuistioita 22, Yliopistopaino, Helsinki.

Viherä, M.-L. 1999. Ihminen tietoyhteiskunnassa – kansalaisten viestintävalmiudet kansalaisyhteiskunnan mahdollistajana. Väitöskirja. Turun kauppakorkeakoulu, sarja A:1, Turku.

Wright, G.-H. von 1989. Arvot ja tarpeet. Kirjassa Malaska, P. Kantola, I. & Kasanen P. (toim.) Riittääkö energia – riittääkö järki? Gaudeamus, Helsinki, pp. 151-166.

Englanninkieliset tekstit:

Bauman, Z. 1993. Postmodern Ethics. Blackwell, Oxford, Cambridge.

Bauman, Z. 1998. Globalization. The Human Consequences. Polity Press, Oxford & Cambridge.

Bell, W. 1997b. Foundations of Futures Studies. Human Science for a New Era. Volume II: Values, Objectivity and the Good Society. Transaction Publishers, New Brunswick and London.

Covey, S. R. 1989. The Seven Habits of Highly Effective People. Powerful Lessons in Personal Change. Simon & Schuster Ltd, London, Sydney.

Giddens, A. 1991, Modernity and Self-Identity. Self and Society in the Late Modern Age. Polity Press, Blackwell Publishers, Cambridge.

Giddens, A. 1994. Living in a Post-traditional Society. Kirjassa Beck U., Giddens A. & Lash S. Reflexive Modernization. Politics, Transition and Aesthetecs in the Modern Social Order. Polity Press, Oxford, ss. 56-109.

Inglehart, R. 1997. Modernization and Postmodernization: Cultural, economic, and political change in 43 societies. Princeton University Press, Princeton, N.J.

Maffessoli, M. 1996. The Time of the Tribes. The Decline of Individualism in Mass Society. (Translated by D. Smith) Sage Publications, London, Thousand Oaks, New Delhi.

Taylor, Ch. 1991. The Ethics of Authenticity. Harvard University Press, Cambridge and London.