Tietoyhteiskuntakehitystä koskevia mietintöjä

VVM (1995a) Suomi tietoyhteiskunnaksi. Strategian perustelumuistiot. TIKAS-ohjausryhmä. Valtiovarainministeriö, Painatuskeskus, Vantaa.

VVM (1995b) Suomi tietoyhteiskunnaksi. Kansalliset linjaukset. TIKAS-ohjausryhmän loppuraportti. Valtiovarainministeriö, Painatuskeskus, Vantaa.

OPM (1995a) Koulutuksen ja tutkimuksen tietostrategia. Opetusministeriö, Helsinki.

OPM (1995b) Elinikäinen oppiminen tietoyhteiskunnassa. I osamietintö: määrälliset tavoitteet. Koulutussuunnittelun neuvottelukunnan mietintö. Komiteamietintö 1995:13, Yliopistopaino, Helsinki.

OPM (1996) Kulttuurinen tietoyhteiskunta. Strategiset perusteet ja lähtökohdat opetusministeriön toimintaohjelmalle 1997-2000. Opetusministeriö, Helsinki.

Tulevaisuusselonteko (1996) Suomi ja Euroopan tulevaisuus. Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko eduskunnalle. Osa I. Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 1996/2, Helsinki.

Tulevaisuusselonteko (1997) Reilu ja rohkea – vastuun ja osaamisen Suomi. Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko eduskunnalle. Osa II. Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 1997/2, Helsinki.

Valtioneuvoston kanslia  (toim.) (1997a) Kuusi esseetä työn ja työyhteiskunnan tulevaisuudesta. Oheisjulkaisu 1. Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 1997/5, Helsinki.

Valtioneuvoston kanslia  (toim.) (1997b) Suomen tulevaisuus – taloudesta arvoihin. Oheisjulkaisu 2. Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 1997/6, Helsinki.

Valtioneuvoston kanslia  (toim.) (1997c) Suomen kehityskulkuja – tilastollisia kuvauksia Suomesta. Oheisjulkaisu 3. Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 1997/7, Helsinki