Lähteet

Bell, W. 1997a. Foundations of Futures Studies. Human Science for a New Era. Volume I: History, Purposes, Knowledge. Transaction Publishers, New Brunswick and London.

Bell, W. 1997b. Foundations of Futures Studies. Human Science for a New Era. Volume II: Values, Objectivity and the Good Society. Transaction Publishers, New Brunswick and London.

Fahey, L. & Randall, R. M., 1998. What is scenario learning? Kirjassa Fahey, L. & Randall, R. M. (toim.): Learning from the future. Competitive foresight scnenarios. John Wiley & Sons, Inc. New York, 3-21.

Fontela, E. 2000. Bridging the Gap between Scenarios and Models. Foresight Vol. 2, Feb. 00, ss. 10-14.

Gallopin, G., Hammond, A., Raskin, P. ja Swart, R, 1997: Branch Points: Global Scenarios and Human Choice. A resource paper of the Global Scenario Group, Stockholm Environment Institute, PoleStart Series Report no. 7.

Godet, M. 1987: Scenarios and Strategic Management. Butterworth, London.

Godet, M. 1991 : From Anticipation to Action. A Handbook of Strategic Prospective. UNESCO Publishing, Paris.

Godet, M. 1995: Global Scenarios: Morphological and Probability Analysis. Kirjassa Scenario Building. Convergences and Differences. Proceedings of Profutures Workshop. Technical Report Series EUR-17298-EN, European Commission, Joint Research Centre, Sevilla, ss.17-30.

Godet, M. 2000: How to be rigorous with scenario planning. Foresight Vol. 2 No. 1, February, pp. 5-9.

HS 28.7.2000: Verkossa yli 550 miljardia sivua. T. Paukun artikkeli Internetin hakukoneiden tehokkuudesta. Helsingin Sanomat.

ICIS 1999: Integrated Assessment – A Bird’s-eye View. Introductory guide prepared for the European Summerschool ’Puzzle solving for policy: tools and methods for integrated assessment’, 30 August–17 September 1999, Maastricht, The Netherlands. Internatinal Centre for Integrative Studies, Maastricht.

Jantsch, E. 1967: Technological Forecasting in Perspective. OECD, Paris.

Jungk, R. & Müllert, N., 1987: Tulevaisuusverstaat. Suom. K. Vaara, Keskinäisen sivistyksen seura Suomen Lataamo, Helsinki.

Kaivo-oja, J. 1996: Kunnan ympäristöpäättäjän työkirja. Skenaariotyöskentely kunnan ympäristö- ja kehitysstrategisessa päätöksenteossa. Skenaariotyötyhmän työkirja ja suunnitteluohjeet. Suomen Kuntaliitto, Helsinki.

Kaivo-oja J. 1999: Tulevaisuudentutkimuksen opetuskalvot: Mitä skenaariot ovat ja mitä ne eivät ole. Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen kalvomateriaali.

Malaska, P. & Mannermaa, M. (toim.) 1985: Tulevaisuuden tutkimus Suomessa. Gaudeamus, Juva.

Mannermaa, M. 1991: Evolutionaarinen tulevaisuudentutkimus. Tulevaisuuden tutkimuksen seuran julkaisusarja Acta Futura Fennica No. 2, VAPK Helsinki, 1991.

Mannermaa, M. 1999: Tulevaisuuden hallinta. Skenaariot strategityöskentelyssä. WSOY, Porvoo.

Martino, J. 1972: Technological Forecasting for Decision-making. Elsevier, New York.

Masini, E. 1993: Why Futures Studies? Grey Seal, London.

Meristö, T. 1991: Skenaariotyöskentely yrityksen johtamisessa. Acta Futura Fennica No. 3, VAPK Helsinki.

Miles, I. 1986: Scenario analysis: contrasting visions of the future. Kirjassa WFSF, Futuribles, AMPS & UNDP: Reclaiming the future: A Manual of Futures Studies for African Planners. Tycooly, London.

Ojanen, S. 1996: Reflektion käsite opettajakoulutuksessa. Muotihulluus vai kasvatusreformin kulmakivi? Teoksessa Tutkiva opettaja 2. (S. Ojanen, toim.). Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus, Tampere.

Schwartz, P. & Ogilvy, J. A. 1998: Plotting Your Scenarios. Kirjassa Fahey, L. & Randall, R. M. (toim.): Learning from the future. Competitive foresight scnenarios. John Wiley & Sons, Inc. New York, 57-80.

Tapio, P. 1992: Tulevaisuuden ennustamista vai tulevaisuuden tekemistä? Ympäristöongelmien haasteet tielaitoksen  tulevaisuudentutkimukselle liikenne- ja ympäristöpolitiikan näkökulmasta. Tielaitoksen selvityksiä 63/1992, Tiehallituksen tutkimuskeskus, Helsinki.

WBCSD 2000: Exploring Sustainable Development. Global Scenarios 2000-2050, Summary Brochure. World Business Council for Sustainable Development.

Wiener, A. & Kahn, H. 1967: The Year 2000. Macmillan, New York.