Tietoyhteiskunta, riskiyhteiskunta

Suomenkieliset tekstit:

Ahponen & Cantell, 1996: Postmodernin lumo, Vastapaino, Jyväskylä.

Borg, S. 1997. Kansalaisten suhde politiikkaan murroksessa. Kirjassa Pertti Suhonen (toim.) Yleinen mielipide 1997. Hanki ja jää. Tammi. Hämeenlinna

Hautamäki, A. 1996. Suomi teollisen ja tietoyhteiskunnan murroksessa. Tietoyhteiskunnan sosiaaliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset Sitra 154, Helsinki.

Heinonen, S. 1995. Tietoyhteiskunta ja kestävä kehitys. Riskeistä mahdollisuuksiin. Tulevaisuussarja 6, Painatuskeskus, Helsinki.

Kamppinen, M., Raivola, P., Jokinen P. & Karlsson, H: 1995. Riskit yhteiskunnassa. Maallikot ja asiantuntijat päätösten tekijöinä. Gaudeamus, Tampere.

Kamppinen, M. 1997. Cultural Models of Risk – The Multiple Meanings of Living in the World of Dangerous Possibilities. Turun kauppakorkeakoulu, Tulevaisuuden tutkimuskeskus. FUTU-publication 2/1997.

Kamppinen, M. 1997 Teknologian riskit ja tulevaisuus. Kirjassa Launis, V. & Räikkä J. (toim.) Geenit ja etiikka. Edita, Helsinki. ss. 121-141.

Kamppinen, M. 1998. Evolution and Culture – the Darwinian View on Infosphere. Futures Vol. 30, No. 5, ss. 481-484.

Kansainvälinen vastuumme – Suomen malli 1996. FICOR, the Finnish Association for the Club of Rome (Rooman Klubin Suomen Komitea), Hakapaino, Helsinki.

Keskinen, A. (toim.) 1995. Teledemokratia. Painatuskeskus, Silta-sarja, Helsinki

Koski, J. T. 1998. Infoähky ja muita kirjoituksia oppimisesta, organisaatioista ja tietoyhteiskunnasta Opinion. Gummerus, Jyväskylä ja Helsinki.

Kuusi, O. 1994. Materiaalit murroksessa. VATT-julkaisuja, Helsinki.

Lyotard, J.-F. 1985. Tieto Postmodernissa yhteiskunnassa. Vastapaino, Tampere.

Malaska, P & Salminen L-M 1994. Työ ja murros. Opetusministeriön suunnittelusihteeristön muistioita 22. Helsinki, Yliopistopaino.

Mannermaa, M. 1998. Kvanttihyppy tulevaisuuteen? Otava, Helsinki.

Nurmela, J. 1997. Suomalaiset ja uusi tietotekniikka. ’Suomalaiset ja tuleva tietoyhteiskunta’ projektiraportti 1, Katsauksia 1997/7. Tilastokeskus, Helsinki.

Nurmela, J. 1998. Valikoiko uusi tieto- ja viestintätekniikka käyttäjänsä’Suomalaiset ja tuleva tietoyhteiskunta’ projektiraportti 2, Katsauksia 1998/1. Tilastokeskus, Helsinki.

Ruokanen, T. & Nurmio, A. 1995. Suomi ja mahdolliset maailmat. SITRA 146. WSOY, Juva.

Stenlund, H. (toim.) 1997. Työn tulevaisuus. Työskenaariohankkeen loppuraportti. Työministeriö. Euroopan Sosiaalirahasto. Työhallinnon julkaisu 185. Helsinki.

Rauhala-Hayes, M., Topo, P. & Salminen A.-L. 1998. Kohti esteetöntä tietoyhteiskuntaa. SITRA 172, Helsinki.

Vattimo, G. 1989. Läpinäkyvä yhteiskunta. Gaudeamus, Helsinki.

Viherä, M.-L. 1999. Ihminen tietoyhteiskunnassa – kansalaisten viestintävalmiudet kansalaisyhteiskunnan mahdollistajana. Väitöskirja. Turun kauppakorkeakoulu, sarja A:1, Turku.

Englanninkieliset tekstit:

Bauman, Z. 1998. Globalization. The Human Consequences. Polity Press, Oxford & Cambridge.

Beck, U. 1992. Risk Society. Towards a New Modernity. Sage Publications, London, Thousand Oaks & New Delhi.

Beck U., Giddens A. & Lash S. 1994. Reflexive Modernization. Politics, Transition and Aesthetecs in the Modern Social Order. Polity Press, Oxford

Bell, D. 1973. The Coming of Post-Industrial Society. A Venture in Social Forecasting. Basic Books Inc. Publishers, New York.

Castells, M. 1996. The Information Age: Economy, Society and Culture. Volume I, The Rise of the Network Society. Blackwell Publishers, Malden and Oxford.

Castells, M. 1997. The Information Age: Economy, Society and Culture. Volume II, The Power of Identity. Blackwell Publishers, Malden and Oxford.

Castells, M. 1998. The Information Age: Economy, Society and Culture. Volume III, The End of Millennium. Blackwell Publishers, Malden and Oxford.

Dertouzos M. 1997. What will be. How the new world of information will change our lives. Harper San Francisco. Thread.

Keskinen, A. 1999. Towards User Empowerment. On Development of Utilisation of Information and Communications Technology in Decision Making of Administrations. Väitöskirja. Studia Politica Tamperensis No. 6, Tampereen yliopisto, Tampere.

Mannermaa, M., Inayatullah S. & Slaughter R. (toim.) 1993. Coherence and Chaos in our Uncommon Futures – Visions, Means, Actions. Selections from the XIII World Conference of WFSF. Finland Futures Research Centre, Turku.

Marien, M. 1994. Infoglut and Competing Problems. Key Barriers Suggesting a New Strategy for Sustainability. Futures Vol. 26, No. 2, 246-256.

Masuda, Y. 1980. The Information Society as Post-Industrial Society. World Future Society, Bethesda.

Toffler, A. 1980. The Third Wave. New York, Bantam Books.

Toffler, A. 1990. Powershift. Knowledge, Wealth, and Violence at the Edge of the 21st Century. Bantam Books, New York.

Svedin, U. and Aniasson, B. (toim.) 1992. Society and the Environment, Kluwer Academic Publishers, Netherlands.