Tulevaisuudentutkimuksen metodologia, filosofia ja näkökulma

Suomenkieliset tekstit:

Borg, O. 1992: Tulevaisuudentutkimuksen suhde muihin tieteisiin ja tiedonaloihin. Kirjassa Vapaavuori M. (toim.). Miten tutkimme tulevaisuutta? ss. 299-307.

Malaska, P. & Mannermaa M. (toim.) 1985. Tulevaisuuden tutkimus Suomessa. Gaudeamus, Juva.

Malaska, P., Kamppinen M. & Wilenius M. 1999. Tulevaisuudentutkimuksen tieto ja Futu-hanke. Kirjassa Pantzar, E. (toim.) Tiedosta ja tiedon tutkimuksesta. University of Tampere, Tietoyhteiskunnan tutkimuskeskus, ss.175-190.

Mannermaa, M. 1991. Evolutionaarinen tulevaisuudentutkimus. Acta Futura Fennica No. 2, Painatuskeskus, Helsinki.

Mannermaa, M. 1993. Tulevaisuus – murroksesta mosaiikkiin. Otava, Keuruu.

Niiniluoto, I. 1998. Kuuluuko tulevaisuuteen vaikuttaminen tieteen laatuvaatimuksiin? FUTURA Vol. 17, No 4, ss. 7-10.

Niiniluoto, I 1999. Voidaanko tulevaisuudesta tietää? Tieteessä tapahtuu Vol. 17, No. 1, ss. 5-9.

Kaivo-oja, J., Kuusi, O. & Koski, J.T. 1997. Sivistyksen tulevaisuusbarometri 1997. Tietoyhteiskunta ja elinikäinen oppiminen tulevaisuuden haasteina. Opetus-ministeriön suunnittelusihteeristön keskustelumuistioita 25. Opetusministeriö, Helsinki.

Ruokanen, Tapani & Nurmio, Antti: Suomi ja mahdolliset maailmat. SITRA 146. WSOY, Juva 1995.

Englanninkieliset ja muut tekstit:

Amara, R. 1981a. The Futures Field. Futurist Vol. XV, No. 1, pp. 25-29.

Amara, R. 1981b. How to tell Good Work from Bad. Futurist Vol. XV No. 2, pp. 63-71.

Bell, W. 1997a. Foundations of Futures Studies. Human Science for a New Era. Volume I: History, Purposes, Knowledge. Transaction Publishers, New Brunswick and London.

Bell, W. 1997b. Foundations of Futures Studies. Human Science for a New Era. Volume II: Values, Objectivity and the Good Society. Transaction Publishers, New Brunswick and London.

Dator, J. 1996. Futures Studies as Applied Knowledge. Kirjassa Slaughter, R. (toim.). New Thinking for a New Millennium. Routledge, London & New York, pp. 103-115.

Flechtheim, O.K 1972. Futurologie. Kirjassa von J. Ritler (toim.): Historisches Wörterbuch der Philosophie, Schwabe & Co. Verlag, Basel, ss. 1150-1152.

Inayatullah, S. 1993. From ’Who Am I?’ to ’When Am I?’. Framing the shape and time of the future. Futures, April 1993, pp. 235-253.

Jouvenel, H. de 1967. The Art of Conjecture. Basic Books, Inc. Publishers, New York. English translation from the French by Nikita Lary.

Laszlo, E. (ed.) 1991. The New Evolutionary Paradigm. Bantam Books, New York.

Laszlo, E. 1996. Evolution. The General Theory. Hampton Press, New Jersey.

Mannermaa, M., Inayatullah S. & Slaughter R. (toim.) 1993, Coherence and Chaos in our Uncommon Futures – Visions, Means, Actions. Selections from the XIII World Conference of WFSF. Finland Futures Research Centre, Turku

Masini, E. 1993. Why Futures Studies? Grey Seal, London.

Pantzar, M. 1991. A replicative Perspective on Evolutionary Dynamics. The organizing process of the US economy elaborated through a biological metaphor. Väitöskirja. Työväen taloudelinen tutkimuslaitos, Tutkimusraportti 37, Helsinki.

Slaughter, R. A. (toim.) 1996. The Knowledge Base of Futures Studies. Vol.1, Foundations. DD; Media Group, Futures Study Centre, Hawthorn, Australia.

Slaughter, R. A. (toim.) 1996. The Knowledge Base of Futures Studies. Vol. 23: Organisations, Practices, Products.. DD; Media Group, Futures Study Centre. Hawthorn, Victoria, Australia.

Slaughter, R. A. (toim.) 1996. The Knowledge Base of Futures Studies. Vol. 3: Directions and Outlooks. DD; Media Group, Futures Study Centre. Hawthorn, Victoria, Australia.

Vapaavuori M. 1992 (toim.). Miten tutkimme tulevaisuutta? Painatuskeskus, Helsinki.

Wiener, A. & Kahn, H. 1967: The Year 2000. Macmillan, New York.

Wright, G.-H. von 1982. Determinism and the Knowledge of the Future. Finnish Society for Futures Studies, Publication Series A4. Turku.