Tulevaisuuden opettajuus, tulevaisuuskasvatus ja nuoret

Suomenkieliset tekstit:

Helve, Helena (1987): Nuorten maailmankuva. Seurantatutkimus pääkaupunkiseudun erään lähiön nuorista. Kansalaiskasvatuksen keskus ry.

Hirsjärvi, I. & Hirsjärvi S. 1986. Kasvatuksen tulevaisuudenkuvat tieteiskirjallisuudessa . Kasvatustieteiden tutkimuslaitoksen tutkimuksia, Sarja B, Teoria ja käytäntö 2. Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä.

Hirsjärvi, S. & Remes P. 1986. Voidaanko tulevaisuuteen vaikuttaa. Koulutus ja tietoyhteiskunta –tutkimuksen osaraportti. Kasvatustieteiden tutkimuslaitoksen tutkimuksia, Sarja A, Tutkimusraportteja 1. Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä.

Härkönen R.-S. 1994. Viestintäkasvatuksen ulottuvuudet. Tutkimuksia 125. Väitöskirja. Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos. Yliopisto-paino, Helsinki.

Kantola, A. (toim.) 1988. Tulevaisuuden opettaja. Atena-Kustannus, Jyväskylä.

Kuusi, O 1994. Mitä opettaa tulevaisuudesta? Artikkeli kirjassa Pitkänen, P. (toim.). Katse kohti tulevaa. Tulevaisuuskasvatuksen suuntaviivoja. Painatuskeskus Oy, Helsinki, ss. 56-63.

Lehtisalo, L. (toim.) 1994. Sivistys 2017. Areena, WSOY, Jyväskylä,

Luukkainen, O. 2000. Opettaja vuonna 2010. Opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen ennakointihankkeen (OPEPRO) selvitys 15. Loppuraportti. Opetushallitus, Helsinki.

Lähteenmaa, J. & Siurala L. (toim.) 1991. Nuoret ja muutos. Nuorisotutkimusseura, Tilastokeskus Tutkimuksia 177, Helsinki.

Malaska, P. 1993. Tulevaisuustietoisuus ja tulevaisuuteen tunkeutuminen. Kirjassa Vapaavuori, Matti (toim.) Miten tutkimme tulevaisuutta. Acta Futura Fennica No. 5, Painatuskeskus, Helsinki, pp. 6-12.

Melametsä, L. 1994. Koulutuksen tulevaisuus. Teoksessa Lehtisalo, L.  (toim.) Sivistys 2017. WSOY, Juva, ss. 225-245.

Mikkonen, A. 2000. Nuorten tulevaisuuskuvat ja tulevaisuuskasvatus. Väitöskirja. Joensuun yliopiston julkaisuja 57, Joensuu.

Pitkänen Pirkko: Tulevaisuuskasvatus. Kirjassa Pitkänen, P. (toim.) Katse kohti tulevaa. Tulevaisuuskasvatuksen suuntaviivoja. Painatuskeskus Oy, Helsinki 1994, ss. 48-56.

Rauste-von Wright, M.-L. & Kinnunen R. 1983. Nuorison ihmis- ja maailman­kuva VII: Nuorten aikaperspektiivi maailmankuvan jäsentäjänä. Turun yliopiston psykologian laitoksen tutkimuksia 55.

Remes, P. & Rubin, A. (toim.) 1996. Tulevaisuutta etsimässä. Tulevaisuusteema kouluopetuksessa. Opetushallitus, Helsinki.

Rubin, A. 1995. Suomalainen nuori ja tulevaisuus: kadotetun sukupolven pikkusiskot ja pikkuveljet. Futura 4/95, 4-12.

Rubin, A. 1995. Ote huomiseen. Tulevaisuussarja 5, Painatuskeskus.

Rubin, A. 1996. Tulevaisuuskasvatuksen etiikka. Kirjassa Pitkänen P. (toim.) Kasvatuksen etiikka. Edita, Helsinki, ss. 108-117.

Rubin, A. 1997. Muuttuva maailma, muuttuva nuoruus. Kirjassa Paavola, Auli (toim.) Minulla on aikaa. Näkökulmia lasten ja nuorten tulevaisuuteen. Lastensuojelun Keskusliitto. Helsinki, ss. 50-65.

Sahlberg P. 1997. Opettajana koulun muutoksessa. WSOY. Juva.

Saukkonen, S. 1999. Myöhäismodernin uusvanha koulu.. Kasvatus Vol. 30 No. 2, ss. 185-188.

Viherä, M.-L. 1993. Viestintäleiri – tulevaisuuden tekemisen studio. Teoksessa Vapaavuori, M. (toim.) Miten tutkimme tulevaisuutta? ss. 196-199, Painatuskeskus, Helsinki.

Englanninkieliset ja muut tekstit:

Beare, H. & R. Slaughter 1993. Education for the Twenty-first Century. Routledge, London & New York.

Dator, J. (toim.) 1998. Futures Studies in Higher Education. Tulevaisuuskasvatuksen teemanumero, American Behavioral Scientist, Vol. 42, No. 3.

Furlong, A. & Cartmel F. 1997. Young People and Social Change. Individualization and Risk in Late-Modernity. Series Sociology and Social Change. Open University Press, Buckingham, Philadelphia.

Haas, J. D. 1987. Teaching about the Future. Tools, Topics and Issues. Social Science Education Consortium, Center for Teaching International Relations. University of Denver.

Hicks, D. 1996. A Lesson for the Future. Young people’s hopes and fears for tomorrow. Futures Vol. 28, No. 1, ss. 1-13.

Hicks D. & Holden C. 1995. Visions of the Future – why we need to teach for tomorrow. Trentham Books Ltd., Staffordshire

Hutchinson, F. P. 1996. Educating Beyond Violent Futures. Routledge, London & New York.

Kasurinen, H.  1999. Personal Future Orientation: Plans, Attitudes and Control Beliefs of Adolescents Living in Joensuu, Finland and Petrozavodsk, Russia in 1990s. Väitöskirja. Joensuun yliopiston julkaisuja 53, Joensuu.

Kauffman, D. 1976. Teaching the Future. Palm Springs, C: ETC Publications.

Malmberg L.-E. 1998. Education and Students’ Future-Orientation. Adolescents’ Future Preparation, Future Goals and Self-Evaluation in Educational Contexts in Finland and Poland. Väitöskirja, Åbo Akademi, Vaasa.

Nurmi, J.-E. 1989. Adolescents’ Orientation to the Future. Development of Interests and Plans, and Related Attributions and Affects, in the Life-Span Context. Societas Scientarium Fennica, Commentationes Scientarium Socialium 39, Helsinki.

Remes, P. 1993. Future Readiness in Vocational Adult Education. Väitöskirja. Kasvatustieteiden tutkimuslaitos, Julkaisusarja A. Tutkimusraportteja 52. Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä.

Rubin, A. 1996. Inlärningen och framtid. Artikkeli opetusmateriaalikirjassa Carola Tallqvist (toim.): Inspirationsmaterial för handledare. Opetushallitus, Helsinki. ss. 3-16.

Rubin, A. 1998. The Images of the Future of Young Finnish People. Turun kauppakorkeakoulu, Sarja D:2, Turku.

Slaughter, R. 1991. Futures Concepts and Powerful Ideas. Futures Study Centre, Victoria, Australia.

Slaughter, R. (toim.) 1996. New thinking for a new millennium. Routledge. London.

Slaughter, R. A. 1997. Implementing Foresight for Future Generations. Kirjassa Slaughter, R. A. (toim.) The Knowledge Base of Futures Studies. Vol. 3: Directions and Outlooks. Hawthorn, Victoria, Australia, ss. 63-83.

Toffler, A. 1974. Learning for Tomorrow. The role of the future in education. Vintage Books, New York.

Whaley, Ch. E. & H. Whaley 1986. Future Images. Futures studies for grades 4 to 12. Trillium Press, New York.